#ارسال درخواست تسویه حساب

این وب سرویس بر پایه متد POST میباشد و به منظور ارسال درخواست تسویه حساب و مشاهده لیست و جزئیات تسویه حساب آماده سازی شده است.

آدرس وب سرویس

method: Post
URL: https://panel.aqayepardakht.ir/api/v2/withdraw/request

پارامتر های ورودی

نام پارامتر اجباری / اختیاری توضیحات
account اجباری شماره حساب کاربری
code اجباری کلید رمزنگاری
amount اجباری مبلغ درخواستی جهت تسویه حساب
iban اجباری شماره شبا ثبت شده در پنل کاربری
pin اجباری پین درگاه پرداخت

بعد از ارسال مقادیر بالا با متد POST خروجی به صورت زیر خواهد بود.

پاسخ دریافتی در صورت صحت اطلاعات ارسالی

HTTP/1.1 200 OK
{
     "status" : "success",
     "data" : [
      {
       "id" : 11111,
       "amount" : "55214",
       "holder_name" : "محمد علیزاده",
       "bank_name" : "ملی",
       "iban" : "IR4444444444444444444440",
       "status" : "0"
       "created_at" : "2022-10-01 12:12:12"

      }
     ]
}

پاسخ دریافتی در صورت بروز خطا

HTTP/1.1 422 Error
{
 "status" : "error",
 "code" : "error code"
}

#لیست تسویه حساب ها

آدرس وب سرویس

method: Post
URL: https://panel.aqayepardakht.ir/api/v2/withdraw/list

پارامتر های ورودی

نام پارامتر اجباری / اختیاری توضیحات
account اجباری شماره حساب کاربری
code اجباری کلید رمزنگاری
page اختیاری صفحه بندی (شروع از 1 )
start_date اختیاری تاریخ شروع گزارش (مثال : 01-02-2020)
end_date اختیاری تاریخ پایان گزارش (مثال : 01-03-2022)

بعد از ارسال مقادیر بالا با متد POST خروجی به صورت زیر خواهد بود.

پاسخ دریافتی در صورت صحت اطلاعات ارسالی

HTTP/1.1 200 OK
{
     "status" : "success",
     "total_moneyrequest" : 3,
     "total_page" : 1,
     "data" : [
       {
       "id" : 11111,
       "amount" : "55214",
       "holder_name" : "محمد علیزاده",
       "bank_name" : "ملی",
       "iban" : "IR4444444444444444444440",
       "status" : "0"
       "created_at" : "2022-10-01 12:12:12"
      },
      {
       "id" : 11111,
       "amount" : "55214",
       "holder_name" : "محمد علیزاده",
       "bank_name" : "ملی",
       "iban" : "IR4444444444444444444440",
       "status" : "1"
       "created_at" : "2022-10-01 12:12:12"
       "updated_at" : "2022-10-01 15:12:12"
       "tracking_number" : "140107050192878208"
      },
      {
       "id" : 11111,
       "amount" : "55214",
       "holder_name" : "محمد علیزاده",
       "bank_name" : "ملی",
       "iban" : "IR4444444444444444444440",
       "status" : "2"
       "created_at" : "2022-10-01 12:12:12"
       "updated_at" : "2022-10-01 15:12:12"
       "comment" : "علت رد درخواست تسویه حساب"
      }
     ]
}

جدول وضعیت تسویه حساب

کد توضیحات
0 در انتظار پرداخت
1 پرداخت شده
2 لغو شده

پاسخ دریافتی در صورت بروز خطا

HTTP/1.1 422 Error
{
 "status" : "error",
 "code" : "error code"
}

#جزئیات تسویه حساب

آدرس وب سرویس

method: Post
URL: https://panel.aqayepardakht.ir/api/v2/withdraw/details
نام پارامتر اجباری / اختیاری توضیحات
account اجباری شماره حساب کاربری
code اجباری کلید رمزنگاری
id اجباری آیدی تسویه حساب

بعد از ارسال مقادیر بالا با متد POST خروجی به صورت زیر خواهد بود.

پاسخ دریافتی در صورت صحت اطلاعات ارسالی

HTTP/1.1 200 OK
{
     "status" : "success",
     "data" : [
      {
       "id" : 11111,
       "amount" : "55214",
       "holder_name" : "محمد علیزاده",
       "bank_name" : "ملی",
       "iban" : "IR4444444444444444444440",
       "status" : "0"
       "created_at" : "2022-10-01 12:12:12"

      }
     ]
}

جدول وضعیت تسویه حساب

کد توضیحات
0 در انتظار پرداخت
1 پرداخت شده
2 لغو شده

پاسخ دریافتی در صورت بروز خطا

HTTP/1.1 422 Error
{
 "status" : "error",
 "code" : "error code"
}

# کد های خطا

 {
  '-1':'شماره حساب کاربری نمی تواند خالی باشد',
  '-2':'کلید رمزنگاری نمی تواند خالی باشد',
  '-3':'شماره حساب کاربری اشتباه است',
  '-4':'کلید رمزنگاری اشتباه است',
  '-5':'شماره شبا نمی تواند خالی باشد',
  '-6':'مبلغ نمی تواند خالی باشد',
  '-7':'آیدی تسویه حساب نمی تواند خالی باشد',
  '-8':'تراکنش مورد نظر وجود ندارد',
  '-9':'مبلغ اشتباه است',
  '-10':'آیدی تسویه حساب اشتباه است',
  '-11':'موجودی شما صفر است',
  '-12':'مبلغ درخواست شده بیشتر از موجودی است',
  '-13':'نیازی به ارسال پارامتر پین درگاه برای کاربری شما نیست',
  '-14':'اطلاعات شاپرکی شما یافت نشد',
  '-15':'درگاه شما یافت نشد',
  '-16':'هیچ شماره شبا فعالی برای شما وجود ندارد',
  '-17':'شماره شبا ارسالی در پنل کاربری شما ثبت نشده است',
  '-18':'اختلالی در ثبت تسویه حساب رخ داده است،لطفا دقایقی دیگر امتحان کنید',
  '-19':'تسویه حساب مربوطه یافت نشد',
  '-20':'حساب کاربر مربوطه غیرفعال است',
}
کد توضیحات
1- شماره حساب کاربری نمی تواند خالی باشد
2- کلید رمزنگاری نمی تواند خالی باشد
3- شماره حساب کاربری اشتباه است
4- کلید رمزنگاری اشتباه است
5- شماره شبا نمی تواند خالی باشد
6- مبلغ نمی تواند خالی باشد
7- آیدی تسویه حساب نمی تواند خالی باشد
8- شماره شبا اشتباه است
9- مبلغ اشتباه است
10- آیدی تسویه حساب اشتباه است
11- موجودی شما صفر است
12- مبلغ درخواست شده بیشتر از موجودی است
13- نیازی به ارسال پارامتر پین درگاه برای کاربری شما نیست
14- اطلاعات شاپرکی شما یافت نشد
15- درگاه شما یافت نشد
16- هیچ شماره شبا فعالی برای شما وجود ندارد
17- شماره شبا ارسالی در پنل کاربری شما ثبت نشده است
18- اختلالی در ثبت تسویه حساب رخ داده است،لطفا دقایقی دیگر امتحان کنید
19- تسویه حساب مربوطه یافت نشد
20- حساب کاربر مربوطه غیرفعال است

نمونه کد PHP ایجاد تسویه حساب

<?php

$data = [
'account' => 'Your Account Number',
'code'  => 'Encryption Key',
'amount'  => 'Requested Amount',
'iban'  => 'Iban Number (IR4444444444444444444444)',
'pin' => 'Gateway Pin'
];

$data = json_encode($data);
$ch = curl_init('https://panel.aqayepardakht.ir/api/v2/withdraw/request');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
'Content-Type: application/json',
'Content-Length: ' . strlen($data))
);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$result = json_decode($result);
if ($result->status == "success") {
 echo $result->data; // جزئیات تسویه ایجاد شده
} else {
// خطا
}

نمونه کد PHP لیست تسویه حساب ها

<?php  

$data = [
'account' => 'Your Account Number',
'code'  => 'Encryption Key',
'page'  => 'Pagination',
'start_date' => 'Report Start Date',
'end_date' => 'Report Start End'
];

$data = json_encode($data);
$ch = curl_init('https://panel.aqayepardakht.ir/api/v2/withdraw/list');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
'Content-Type: application/json',
'Content-Length: ' . strlen($data))
);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$result = json_decode($result);
if ($result->status == "success") {
 echo $result->data; // لیست تسویه حساب ها
} else {
// خطا
}

نمونه کد PHP جزئیات تسویه حساب

<?php  

$data = [
'account' => 'Your Account Number',
'code'  => 'Encryption Key',
'id'  => 'Id Moneyrequest'
];

$data = json_encode($data);
$ch = curl_init('https://panel.aqayepardakht.ir/api/v2/withdraw/details');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
'Content-Type: application/json',
'Content-Length: ' . strlen($data))
);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$result = json_decode($result);
if ($result->status == "success") {
 echo $result->data; // جزئیات تسویه حساب
} else {
// خطا
}