#استعلام موجودی

این وب سرویس بر پایه متد POST میباشد و به منظور دریافت موجودی حساب آقای پرداخت شما آماده سازی شده است.

آدرس وب سرویس

method: Post
URL: https://panel.aqayepardakht.ir/api/v2/getmoney

پارامتر های ورودی

نام پارامتر اجباری / اختیاری توضیحات
account اجباری شماره حساب کاربری
code اجباری کلید رمزنگاری

بعد از ارسال مقادیر بالا با متد POST خروجی به صورت زیر خواهد بود.

پاسخ دریافتی در صورت صحت اطلاعات ارسالی

HTTP/1.1 200 OK
{
  "status" : "success",
  "money" : 10000 //Toman
}

پاسخ دریافتی در صورت بروز خطا

HTTP/1.1 422 Error
{
  "status" : "error",
  "code" : "error code"
}

# کد های خطا

کد توضیحات
1- شماره حساب کاربری نمی تواند خالی باشد
2- کلید رمزنگاری نمی تواند خالی باشد
3- شماره حساب کاربری اشتباه هست
4- حساب کاربر مربوطه غیرفعال است
5- کلید رمزنگاری اشتباه هست

نمونه کد PHP

<?php

$data = [
'account' => 'Your Account Number',
'code'    => 'Encryption Key'
];

$data = json_encode($data);
$ch = curl_init('https://panel.aqayepardakht.ir/api/v2/getmoney');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
'Content-Type: application/json',
'Content-Length: ' . strlen($data))
);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$result = json_decode($result);
if ($result->status == "success") {
  echo $result->money; // تومان
} else {
// خطا
}