#بازاریابی از طریق پین درگاه پرداخت

این وب سرویس بر پایه متد POST میباشد و به منظور افزودن کاربر به زیرمجموعه شما در آقای پرداخت آماده سازی شده است.

آدرس وب سرویس

method: Post
URL: https://panel.aqayepardakht.ir/api/pingateway

پارامتر های ورودی

نام پارامتر اجباری / اختیاری توضیحات
pin اجباری پین درگاه پرداخت
token اجباری توکن استفاده از وب سرویس (از پشتیبانی فنی دریافت شود)

بعد از ارسال مقادیر بالا با متد POST خروجی به صورت زیر خواهد بود.

* توجه : ارسال تمامی پارامترها الزامی است و پس از ارسال درخواست ، در صورت صحیح بودن تمامی موارد نام و نام خانوادگی زیرمجموعه خود را در خروجی دریافت میکنید.

*نکته : پس از ارسال درخواست صحیح ، پذیرنده زیرمجموعه شما میشود و به ازای هر تراکنشی که برروی درگاه پرداخت پذیرنده انجام میشود، پورسانت دریافت میکنید.

پاسخ دریافتی در صورت صحت اطلاعات ارسالی

HTTP/1.1 200 OK
{
  "status" : "success",
  "data" : {
    "name" : "محمد علیزاده"
  }
}

پاسخ دریافتی در صورت بروز خطا

HTTP/1.1 422 Error
{
  "status" : "error",
  "message" : "Gateway Not Found"
}

نمونه کد PHP

<?php

$data = [
'pin'   => 'Gateway Pin',
'token' => 'Web service usage tokens'
];

$data = json_encode($data);
$ch = curl_init('https://panel.aqayepardakht.ir/api/pingateway');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
'Content-Type: application/json',
'Content-Length: ' . strlen($data))
);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$result = json_decode($result);
if ($result->status == "success") {
  echo $result->data; // جزئیات زیرمجموعه 
} else {
  // خطا
}