#تعریف پذیرنده

این وب سرویس بر پایه متد POST میباشد و به منظور ایجاد حساب کاربری به صورت کامل همراه با حساب بانکی و درخواست درگاه پرداخت برای پذیرندگان فروشگاه ساز ها، تیم های طراحی سایت و... آماده سازی شده است.

آدرس وب سرویس

method: Post
URL: https://panel.aqayepardakht.ir/api/refauth

پارامتر های ورودی

نام پارامتر اجباری / اختیاری توضیحات
name اجباری نام و نام خانوادگی / نام شرکت
father_name اجباری نام پدر / نوع شرکت
melicode اجباری کدملی / شناسه ملی
identity اجباری شماره شناسنامه / شماره ثبت
email اجباری ایمیل
phone اجباری شماره موبایل
homephone اجباری شماره تلفن ثابت
city اجباری شهر
address اجباری آدرس پستی
postalcode اجباری کدپستی
bankname اجباری نام بانک (حساب بانکی)
accountnumber اجباری شماره حساب
cardnumber اجباری شماره کارت
iban اجباری شماره شبا
subject اجباری عنوان سایت (در صفحه بانکی درج میشود)
website اجباری آدرس سایت
wage_type اجباری نوع کارمزد (کسر کارمزد از پذیرنده = 1 / کسر کارمزد از مشتر ی = 0)
type اجباری نوع حساب کاربری (حقیقی = 0 / حقوقی = 1)
token اجباری توکن استفاده از وب سرویس (از پشتیبانی فنی دریافت شود)

بعد از ارسال مقادیر بالا با متد POST خروجی به صورت زیر خواهد بود.

* توجه : ارسال تمامی پارامتر ها الزامی است و پس از ارسال درخواست در صورت صحیح بودن تمامی موارد نام و نام خانوادگی ، شماره تماس ، ایمیل و پین درگاه پرداخت را در خروجی دریافت میکنید.

*نکته : پس از ارسال درخواست صحیح ، برای شماره موبایل پذیرنده پیامکی ارسال میشود که در آن رمز ورود به پنل کاربری آقای پرداخت آن پذیرنده درج شده و پذیرنده باید وارد پنل کاربری خود شود و مدارک (کارت ملی و شناسنامه) خود را ارسال کند.

پاسخ دریافتی در صورت صحت اطلاعات ارسالی

HTTP/1.1 200 OK
{
 "status" : "success",
 "data" : {
  "name" : "محمد علیزاده",
  "phone" : "09123456789",
  "email" : "aqayepardakht@gmail.com",
  "pin" : "52211AE2D7DE71B36319"
 }
}

پاسخ دریافتی در صورت بروز خطا

HTTP/1.1 422 Error
{
 "status" : "error",
 "message" : "Unauthorized"
}

نمونه کد PHP

<?php

$data = [
'name' => 'First name and Last name',
'father_name'  => 'Name father',
'melicode'  => 'Meli code',
'identity'  => 'Birth certificate number',
'email' => 'Email',
'phone' => 'Phone number',
'homephone' => 'Home phone',
'city' => 'City',
'address' => 'Address',
'postalcode' => 'Postal code',
'bankname' => 'Bank name',
'accountnumber' => 'Account number',
'cardnumber' => 'Card number',
'iban' => 'Iban number',
'subject' => 'Website title',
'website' => 'Website url',
'wage_type' => 'Wage settings',
'type' => 'Account type',
'token' => 'Web service usage tokens'
];

$data = json_encode($data);
$ch = curl_init('https://panel.aqayepardakht.ir/api/refauth');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
'Content-Type: application/json',
'Content-Length: ' . strlen($data))
);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$result = json_decode($result);
if ($result->status == "success") {
 echo $result->data; // جزئیات کاربر
} else {
// خطا
}