#گزارش تراکنش های حساب کاربری

این وب سرویس بر پایه متد POST میباشد و به منظور دریافت گزارش تراکنش های حساب کاربری آقای پرداخت شما آماده سازی شده است.

آدرس وب سرویس

method: Post
URL: https://panel.aqayepardakht.ir/api/v2/transactions/account

پارامتر های ورودی

نام پارامتر اجباری / اختیاری توضیحات
account اجباری شماره حساب کاربری
code اجباری کلید رمزنگاری
page اجباری صفحه بندی (شروع از 1 )
start_date اجباری تاریخ شروع گزارش (مثال : 01-02-2020)
end_date اجباری تاریخ پایان گزارش (مثال : 01-03-2022)

بعد از ارسال مقادیر بالا با متد POST خروجی به صورت زیر خواهد بود.

پاسخ دریافتی در صورت صحت اطلاعات ارسالی

HTTP/1.1 200 OK
{
     "status" : "success",
     "total_transaction" : 2,
     "total_page" : 1,
     "transactions" : [
      {
       "transaction_id" : "3",
       "wage_type" : "1",
       "created_at" : "2017-07-18 10:02:27",
       "trans_amount" : "1000",
       "amount" : "990",
       "wage" : "10"
      },
      {
       "transaction_id" : "13",
       "wage_type" : "1",
       "created_at" : "2017-07-18 13:28:40",
       "trans_amount" : "206",
       "amount" : "204",
       "wage" : "2"
      }
     ]
}

پاسخ دریافتی در صورت بروز خطا

HTTP/1.1 422 Error
{
 "status" : "error",
 "code" : "error code"
}

# کد های خطا

کد توضیحات
1- شماره حساب کاربری نمی تواند خالی باشد
2- کلید رمزنگاری نمی تواند خالی باشد
3- شماره حساب کاربری اشتباه هست
4- حساب کاربر مربوطه غیرفعال است
5- کلید رمزنگاری اشتباه هست

نمونه کد PHP

<?php

$data = [
'account' => 'Your Account Number',
'code'  => 'Encryption Key',
'page'  => 'Pagination',
'start_date' => 'Report Start Date',
'end_date' => 'Report Start End'
];

$data = json_encode($data);
$ch = curl_init('https://panel.aqayepardakht.ir/api/v2/transactions/account');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
'Content-Type: application/json',
'Content-Length: ' . strlen($data))
);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$result = json_decode($result);
if ($result->status == "success") {
 echo $result->transactions; // لیست تراکنش ها
} else {
// خطا
}