#استعلام وضعیت تراکنش

این وب سرویس بر پایه متد POST میباشد و به منظور استعلام وضعیت تراکنش آماده سازی شده است.

آدرس وب سرویس

method: Post
URL: https://panel.aqayepardakht.ir/api/v2/transinquiry

پارامتر های ورودی

نام پارامتر اجباری / اختیاری توضیحات
account اجباری شماره حساب کاربری
transid اجباری کد تراکنش
code اجباری کلید رمزنگاری

بعد از ارسال مقادیر بالا با متد POST خروجی به صورت زیر خواهد بود.

پاسخ دریافتی در صورت صحت اطلاعات ارسالی

HTTP/1.1 200 OK
{
  "status" : "success",
  "code" : "1"
}

پاسخ دریافتی در صورت بروز خطا

HTTP/1.1 422 Error
{
  "status" : "error",
  "code" : "error code"
}

# کد های خطا

کد توضیحات
1- شماره حساب کاربری نمی تواند خالی باشد
2- کد تراکنش نمی تواند خالی باشد
3- کلید رمزنگاری نمی تواند خالی باشد
4- شماره حساب کاربری اشتباه هست
5- حساب کاربر مربوطه غیرفعال است
6- کد تراکنش اشتباه هست
7- کلید رمزنگاری اشتباه هست

نمونه کد PHP

<?php

$data = [
'account' => 'YourAccountNumber',
'transid' => 'TransactionCode',
'code'    => 'EncryptionKey'
];

$data = json_encode($data);
$ch = curl_init('https://panel.aqayepardakht.ir/api/v2/transinquiry');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
'Content-Type: application/json',
'Content-Length: ' . strlen($data))
);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$result = json_decode($result);
if ($result->code == "1") {
  // تراکنش موفق
} else {
// تراکنش ناموفق
}