#استعلام وضعیت تراکنش

این وب سرویس بر پایه متد POST میباشد و به منظور استعلام وضعیت تراکنش آماده سازی شده است.

آدرس وب سرویس

پارامتر های ورودی

نام پارامتر اجباری / اختیاری توضیحات
account اجباری شماره حساب کاربری
transid اجباری کد تراکنش

بعد از ارسال مقادیر بالا با متد POST خروجی 1 به معنای “تراکنش موفق” و یا خروجی 0 به معنای “تراکنش ناموفق” دریافت می گردد.

# کد های خطا

کد توضیحات
1- شماره حساب کاربری نمی تواند خالی باشد
2- کد تراکنش نمی تواند خالی باشد
3- شماره حساب کاربری اشتباه هست
4- حساب کاربر مربوطه غیرفعال است
5- کد تراکنش اشتباه هست

نمونه کد PHP

<?php

$data = [
 'account' => 'YourAccountNumber',
 'transid' => 'TransactionCode'
];

$data = json_encode($data);
$ch = curl_init('https://panel.aqayepardakht.ir/api/transinquiry');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
'Content-Type: application/json',
'Content-Length: ' . strlen($data))
);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
if ($result === "1") {
 // تراکنش موفق
} elseif ($result === "0") {
 // تراکنش ناموفق
}

نمونه کد Laravel

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
class PayController extends Controller
{
  public function inquiry(Request $request)
  {
    $data = [
      'account' => 'YourAccountNumber',
      'transid' => 'TransactionCode'
    ];
    $client = new \GuzzleHttp\Client();
 $response = $client->post("https://panel.aqayepardakht.ir/api/transinquiry", [
      'http_errors' => false,
      'headers' => [
        'content-type' => 'application/json',
      ],
      'body' => json_encode($data)
    ]);
   $status = $response->getBody()->getContents();
    if ($response->getStatusCode() == 200 && $status === "1") {
      // پرداخت با موفقیت انجام شده است
    } else {
      //خطا
    }
  }
}

نمونه کد Python

import requests
data = {
  'account' : 'YourAccountNumber',
  'transid' : 'TransactionCode'
}
response = requests.post('https://panel.aqayepardakht.ir/api/transinquiry', data = data)
if response.status_code == 200 response.text==='1':
  print('تراکنش موفق')
else if response.status_code == 200 response.text==='0':
  print('تراکنش ناموفق')