با قرار دادن لوگوی تایید حساب آقای پرداخت در وبسایت خود،در مقابل مشتریان سایت خود مورد اعتمادتر از همیشه باشید.