ما دولت تسلیم و رضا می طلبیم

راهی سوی اقلیم بقا می طلبیم

اندر دو جهان، عزت و اقبال و نجات

از فیض ولایت رضا می طلبیم

میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام بر شما مبارک