امکان جدید ارسال پیامک پیگیری برای پرداخت کننده

با این امکان جدید پرداخت کننده پس از پرداخت، یک پیامک حاوی مبلغ پرداخت شده و کد پیگیری تراکنش دریافت میکند که درصورت بروز خطا و یا مشکلی بتواند تراکنش خودت را پیگیری کند.

ین امکان برای درگاهای غیرمستقیم است و برای فعال سازی کافیست از طریق پنل> بخش اطلاع رسانی > تنظیمات اطلاع رسانی و فعال کردن گزینه “ارسال پیام پرداخت برای مشتری” این امکان جدید را فعال کنید.