در تغییر جدیدی که در بخش لینک پرداخت ایجاد شده میتوانید برای هر لینک پرداخت خود تصویر منحصر به فرد خود را بارگذاری کنید و درصورت تمایل از بخش ویرایش نیز تصویر بارگذاری شده را تغییر دهید.