از این پس می توانید با مراجعه به پنل کاربری در بخش خدمات ویژه / دستگاه های فعال ،
دستگاه هایی که در حساب شما فعال هستند را بررسی کنید و نسبت به حذف آن‌ها اقدام نمایید.