ساعت کاری ساتنا و پایا در آخرین روزهای سال مشخص شد

از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ تا ۱۳۹۸/۰۱/۰۴