سلام برتو ای غریب تر از غریب
سلام بر مزار بی چراغ و تربت بی زائرت
سلام بر تو ای بهشت گمشده
شهادت مظلومانه غریب مدینه بر شیعیان تسلیت باد