شهادت امام بخشندگی و جود بر شیعیان عاشق بر او تسلیت باد.