هم اکنون در آپدیت جدید ظاهر صفحه پرداخت شخصی به صورت کامل تغییر کرد و چند قابلیت جدید به این بخش اضافه شد:

امکان درج توضیحات درباره خودتان و یا کسب و کارتان

امکان قراردادن آدرس وب سایت خود

امکان قراردادن آدرس حساب شبکه های مجازی شما