فطر آمد و فطریه ما چه شد یا رب

فطریه ما دیدن روی منجی است یا رب

عید سعید فطر و حلول ماه شوال بر تمامی مسلمانان مبارک باد.