عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت.
عید فطر بر تمام مسلمانان مبارک باد.