رمضان ماهى است که ابتدایش رحمت و
میانه ‏اش مغفرت و پایانش اجابت است

ماه برکت بهار قرآن مبارک باد