مرکز پشتیبانی آقای پرداخت با هدف تسهیل در امر پیگیری تراکنش ها، گزارش تخلف پذیرندگان ، انتقادات و پیشنهادات یا مواردی که نیازمند به پیگیری هستند آماده سازی شده است.

توجه داشته باشید که این مرکز برای مشتریان پذیرندگان آقای پرداخت میباشد.